Loading...
End Note
Reference Manager
BibTeX

Literature

Showing 1-2 of 2 references results for in BACTIBASE
Show allAdvanced search
ID Sort A-Z Entry Sort A-Z Authors Sort A-Z Journal Sort A-Z
0390 Microcin C7 Metlitskaya A.Z., Katrukha G.S., Shashkov A.S., Zaitsev D.A., Egorov T.A., Khmel I.A. FEBS Lett. 357:235-238(1995). View Abstract Export citation
0392 Microcin C7 Metlitskaya A.Z., Kazakov T., Kommer A., Pavlova O., Praetorius-Ibba M., Ibba M., Krasheninnikov I., Kolb V., Khmel I.A., Severinov K. J. Biol. Chem. 281:18033-18042(2006). View Abstract Export citation