Loading...
End Note
Reference Manager
BibTeX

Literature

Showing 1-3 of 3 references results for in BACTIBASE
Show allAdvanced search
ID Sort A-Z Entry Sort A-Z Authors Sort A-Z Journal Sort A-Z
0392 Microcin C7 Metlitskaya A.Z., Kazakov T., Kommer A., Pavlova O., Praetorius-Ibba M., Ibba M., Krasheninnikov I., Kolb V., Khmel I.A., Severinov K. J. Biol. Chem. 281:18033-18042(2006). View Abstract Export citation
0394 Microcin C7 Severinov K., Semenova E., Kazakov A., Kazakov T., Gelfand M.S. Mol. Microbiol. 65:1380-1394(2007). View Abstract Export citation
0395 Microcin C7 Kazakov T., Vondenhoff G.H., Datsenko K.A., Novikova M., Metlitskaya A.Z., Wanner B.L., Severinov K. J. Bacteriol. 190:2607-2610(2008). View Abstract Export citation